Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů je společnost C&C Solar s.r.o. IČ 17617448 se sídlem Charvátova 1988/3, Nové Město, 110 00 Praha (dále jen: „Správce“ nebo „my“).
 • Kontaktní údaje správce jsou Mikuláš Krbec (info@cacsolar.cz). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také používáme zkratku „GDPR“, a blíže je popsáno v těchto podmínkách.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Osobní údaje získáváme přímo od Vás, při zaslání dotazu či objednávky k našim službám nebo při plnění Vaší objednávky. V omezeném rozsahu můžeme také získat osobní údaje od našich marketingových partnerů, pokud souhlasíte s tím, aby nám Vaše osobní údaje předali.
 • Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: 
  • Identifikační údaje, jimiž se rozumí především jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště.
  • Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa či telefon.
  • Informace o zájmu o našich produktech a o Vašich objednávkách, způsobu dodání, místu realizace či instalace objednaného zboží, platby vč. informace o Vašem bankovním účtu, řešení případných reklamací atd.
  • Data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy.
  • Informace o využívání našich webových stránek; tyto informace získáváme a zpracováváme především prostřednictvím nástrojů cookies.
  • Záznamy z telefonických hovorů týkající se našich služeb či konkrétních objednávek.
  • IP adresa.
  • Rodné číslo.
  • Číslo bankovního účtu.
  • Fotodokumentace.

III. Účely a právní tituly ke zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely: 
  • Zpracování objednávky a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Právním titulem k nezbytnému zpracování osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  Za tímto účelem zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vaší objednávce včetně záznamů Vašich telefonických hovorů a data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy.
  • Ochrana našich oprávněných zájmů; abychom např. byli schopni doložit, že jsme Vaši objednávku správně a včas vyřídili. Právním titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje, údaje o Vaší objednávce a záznamy z telefonických hovorů.
  • Některé zpracování osobních údajů nám ukládají další právní předpisy, třeba v oblasti účetnictví. Pro zpracování nezbytné ke splnění našich právních povinností využíváme právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje a údaje o Vaší objednávce. V některých případech, např. v oblasti žádostí o dotace, je nutné zpracovávat rovněž Vaše rodné číslo.
  • Nabízení našich produktů a služeb; našim klientům zasíláme obchodní nabídky, např. o nových produktech v naší nabídce. Právním titulem k tomuto zpracování je náš oprávněný zájem dle čl. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. To znamená, že k takovému zpracování rovněž nepotřebujeme Váš předchozí souhlas. Pokud si však nepřejete, abychom Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávali, dejte nám to vědět, prosím, a my toto zpracování zastavíme. Pro účely nabízení produktů a služeb zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vaší objednávce a data o využívání našich webových stránek.
  • Zasílání našich nabídek, informací o nabízených produktech a dalších obchodních sdělení, např. ve formě newsletteru;  pokud nám k tomu dáte souhlas, například formou objednávky newsletteru, můžeme Vám zasílat nabídky našich produktů a služeb i tehdy, pokud nejste naším klientem. Právním titulem je tedy souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje.
  • Využívání osobních údajů pro online marketing, zobrazování nabídek na internetu včetně webových stránek dalších subjektů; s Vaším souhlasem budeme využívat Vaše osobní údaje i pro zobrazování obchodních nabídek v prostředí třetích stran. K tomu budeme s Vaším souhlasem využívat buď údaje získané z Vašich individuálních nastavení Vašich prohlížečů, tzv.  cookies nebo Vaše identifikační data. Tyto třetí strany, kterým budou Vaše údaje za marketingovými účely postoupeny, budou spolu s námi v postavení společných správců osobních údajů. Veškerá práva týkající se námi prováděného zpracování můžete uplatnit přímo u nás.
  • Interní měření a hodnocení našich procesů, marketingových kampaní, doby odezvy na zaslanou poptávku a dalších činností, které jsou důležité pro komunikaci s našimi klienty a dalšími zájemci o naše produkty. Související zpracování osobních údajů, které je omezeno na nezbytném minimum, je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů.
  • Účast na spotřebitelských soutěžích, které pořádáme a k jejichž účasti na nichž jste se registrovali; identifikační osobní údaje účastníků zpracováváme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely splnění závazku z uspořádání spotřebitelské soutěže, zahrnující především zpracování pro identifikaci a kontaktování jejich účastníků, vyhodnocení spotřebitelské soutěže a zaslání nebo předání výhry, na základě povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro účely plnění účetních, daňových a jiných předpisů vztahujících se na spotřebitelské soutěže, dále pak na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely dokončení spotřebitelské soutěže a oznámení jejich výsledků, pro statistické účely, pro další rozvoj našich služeb souvisejících se spotřebitelskými soutěžemi. Pokud jste nám pro zpracování osobních údajů v souvislosti se spotřebitelskou soutěží udělili souhlas, budou tyto údaje využity v souladu s takto uděleným Vaším souhlasem. Údaje získané v rámci zpravodajství z doprovodných akcí spotřebitelské soutěže (zejména z vyhlášení výsledků), vč. údajů o výhercích, budou v přiměřeném rozsahu užívány pro informování o dané spotřebitelské soutěži nebo k propagaci dalších spotřebitelských soutěží, a to zejména na webových stránkách správce a ve zpravodajství v médiích.
 • Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Bez Vašich osobních údajů však nemůžeme vyřídit Vaši objednávku ani Vám zasílat nabídky našich produktů či služeb.

IV. Doba uchovávání údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje: 
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a ochranu jeho práv v případě sporu, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
  • Po dobu určenou právními předpisy k archivaci dokumentů, zejména účetních podkladů (obvykle 10 let).
  • Deset let od ukončení smluvního vztahu pro účely přímého marketingu.
  • Čtyři roky od skončení spotřebitelské soutěže z důvodu případné odpovědnosti správce vyplývající z předpisů upravujících spotřebitelské právo.
  • Po dobu uvedenou v uděleném souhlasu.
 • Do doby odvolání souhlasu pro zpracování osobních údajů za účelem marketingu u osob, které nebyly klienty správce. Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje nevratně odstraní.

V. Příjemci osobních údajů

 • Se zpracováním Vašich údajů nám pomáhá několik našich dodavatelů, zpracovatelů osobních údajů, kteří pro zajištění dané služby musí mít v omezeném rozsahu přístup k Vašim osobním údajům. S každým takovýmto zpracovatelem se dohodneme na nezbytných krocích, abychom neoslabili ochranu Vašich osobních údajů ani nezasáhli do Vašich jiných práv.
 • Zpracovateli Vašich osobních údajů jsou zejména následující dodavatelé: 
  • Společnosti podílející se na provozování našich webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webu.
  • Společnosti zajišťující marketingové, obchodní zastupování a další poradenské služby.
  • Poskytovatelé mailingových či cloudových služeb, jako jsou Google Workspace, a služeb v oblasti marketingu a hodnocení marketingových kampaní, zejména společnost Google Ireland Limited (registrační číslo 368047).
 • Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit subjektům, které se podílejí na dodání zboží či realizaci plateb.
 • Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem rovněž sdílíme se subjekty, které nám pomáhají s online marketingovými nabídkami, včetně zobrazování obchodních nabídek v jejich prostředí. Jedná se zejména o společnosti: Meta Platforms Ireland Limited (mj. provozovatel sociálních sítí Facebook a Instagram), Google Ireland Limited, Seznam.cz., a.s., aj.

VI. Vaše práva

 • Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 
  • Právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a právo na přístup k těmto údajům.
  • Právo na opravu, aktualizaci či omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na výmaz osobních údajů. Toto právo se však neuplatní v případě, kdy je další zpracování nezbytné zejména pro plnění našich právních povinností, uzavřené smlouvy nebo k zajištění našich právních nároků.
  • Právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro plnění smlouvy nebo na základě Vašeho souhlasu, Vám nebo jinému správci osobních údajů.
  • Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zejména formou odhlášení se z dalšího odebírání newsletteru.
  • Právo vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. V případě zpracování údajů za účelem marketingu toto zpracování bez dalšího zastavíme. V případě dalších zpracování založených na našem oprávněném zájmu individuálně přezkoumáme, zda náš oprávněný zájem skutečně převažuje.
 • Pokud se domníváte, že prováděné zpracování je v rozporu s GDPR, dalšími právními předpisy nebo těmito podmínkami, sdělte nám to, prosím, na kontakty uvedené v čl. I. Pokud nebudete s vyřízením Vašeho podnětu spokojeni, máte samozřejmě právo obrátit se se stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VII. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Tyto podmínky berete na vědomí rovněž zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Proto tyto webové stránky pravidelně kontrolujte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2023.